Vitajte na našej stránke

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti final web

Cenník služieb

 Cenník služieb za užívanie obecných priestorov od 01. 01. 2024

1.Kultúrny dom - svadba /3 dni/

 • pre občanov s trvalým pobytom v obci Veľký Cetín 300 €
 • pre občanov bez trvalého pobytu v obci Veľký Cetín 500 €

- za používanie chladiaceho boxu +25 €

- za používanie klimatického zariadenia +70 €

2. Kultúrny dom - svadba /1 deň/

 • pre občanov s trvalým pobytom v obci Veľký Cetín 200 €
 • pre občanov bez trvalého pobytu v obci Veľký Cetín 250 €

- za používanie chladiaceho boxu +25 €

- za používanie klimatického zariadenia +70 €

3. Kultúrny dom - oslavy jubileí, iné oslavy

 • pre občanov s trvalým pobytom v obci Veľký Cetín 100 €
 • pre občanov bez trvalého pobytu v obci Veľký Cetín 150 €

- za používanie chladiaceho boxu +25 €

- za používanie klimatického zariadenia +70 €

4. Kultúrny dom - pohrebný kar bez použitia kuchyne, 0 €

resp. malá spoločenská miestnosť

5. Kultúrny dom - pohrebný kar s použitím kuchyne, 20 €

resp. malá spoločenská miestnosť

6. Kultúrny dom - prednášky na účely reklamy, predaja 20 € / 1 hod.

7. Kultúrny dom - schôdze miestnych organizácií, 0 €

resp. malá spoločenská miestnosť

8. Kultúrny dom - predajné akcie /len vydláždená časť/ 10 € / 1 hod.

9. Kultúrny dom - firemné akcie bez použitia kuchyne – oslavy 25 €/ 1 hod.

-za používanie kuchyne +50 €/deň

10. Kultúrny dom - plesy, stužkové

 • pre občanov s trvalým pobytom v obci Veľký Cetín 200 €
 • pre občanov bez trvalého pobytu v obci Veľký Cetín 250 €

KD bude k dispozícii jeden deň pred akciou od 12.00 hod. a nasledujúci deň po akcii do 12.00 hod.

11. Kultúrny dom - diskotéky, plesy, zábavy pre miestne organizácie 0 €

12. Amfiteáter pre miestne neziskové organizácie 0 €

13. Kultúrny dom - podujatia politických strán 250 €

14. Kultúrny dom - verejno-prospešné podujatia obyvateľov obce 0 €

15. Klubovňa /1 deň/ 100 €

K uvedeným sadzbám sa pripočíta skutočná spotreba elektrickej energie a plynu podľa odpočtu na plynomere a elektromere.

Čistiace prostriedky do kuchyne a do sociálneho zariadenia zakúpi Obecný úrad Veľký Cetín. Čistiace prostriedky sa vydajú podľa počtu hostí a zúčastnených na jednotlivých podujatiach. /pri počte do 100 ľudí 1 ks čistiaci prostriedok, 1 drôtenka, 10 kuchynských utierok, 6 ks toaletného papiera, nad 100 ľudí dvojnásobok uvedených čistiacich prostriedkov/. Čistiace prostriedky na upratovanie tiež poskytne obecný úrad. Kultúrny dom, kuchyňa a vedľajšie miestnosti sa odovzdávajú v čistom a hygienicky nezávadnom stave. Pranie a čistenie obrusov je zahrnuté v základnej sadzbe cien. Za vypožičanie

inventáru DHM, ako i drobného majetku /taniere, poháre, misy, nábytok/ užívateľ uhradí zálohovo sumu 50 € . V prípade nepoškodenia majetku táto suma v celej výške bude vrátená. Pri poškodení majetku, resp. pri rozbití inventáru sa určí miera poškodenia. O miere poškodenia rozhoduje poverený zamestnanec obce, pričom hlavné kritériá sú obstarávacia cena, doba používania, chýbajúca časť zo sady tanierov, mís, pohárov a iné druhy poškodenia majetku.

Prebratie kultúrneho domu sa uskutoční vždy písomnou formou. Vyžaduje sa podpis na prebratie kľúčov od jednotlivých miestností, ako aj podpis na prebratie DHM a inventáru. Zodpovedná osoba za odovzdanie a prebratie KD je poverený zamestnanec obce.

Mimoriadne odpočty zemného plynu 2024

Vážení obyvatelia obce Veľký Cetín.


Z dôvodu požiadavky Ministerstva hospodárstva SR Vám touto dávame do pozornosti termín mimoriadnych odpočtov spotrieb zemného plynu vo Vašej obci a to nasledovne:

15. 01.2024 (pondelok) – 18.1.2024 (štvrtok)

Žiadame preto všetkých odberateľov zemného plynu (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole plynomerov.

Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest (t.j. plynomerov).

Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov a vyčistili (odstránili) v skrinkách prípadné nečistoty.

Mimoriadny odpočet v dôsledku zvýšenia ceny vodného a stočného

00011 ZsVS WEBbanner kampan samoodpocet 300x600px 012023Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) rozhodol podľa

 • 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. a), b) a d), § 3, § 8 a § 10 vyhlášky ÚRSO č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve tak, že na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia schválil maximálnu cenu nasledovne:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3

Cena v € s DPH /m3

Účinnosť rozhodnutia

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom

1,2700

1,5240

1. 1. 2023

Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom

0,6985

0,8382

1. 1. 2023

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,4783

1,7740

1. 1. 2023

ZsVS, a. s., v súlade so znením rozhodnutia ÚRSO vykoná fakturáciu dodanej služby odo dňa

1. januára 2023.

Zisťovanie stavu vodomerov sa bude vykonávať:

Samoodpočtom – v termíne od 01. 01. 2023 do 31. 01. 2023 je možné nahlásiť aktuálny stav vodomeru na odbernom mieste cez internetovú stránku odpocet.zsvs.sk. Vo vyúčtovacej faktúre, ktorá bude vystavená v riadnom odpočtovom cykle, bude Vaša spotreba rozdelená k 31. 12. 2022 na základe priemernej dennej spotreby vychádzajúcej z Vami nahláseného stavu meradla. Výhodou je v tomto prípade najobjektívnejšie vyúčtovanie k dátumu platnosti novej ceny.

Priemerom – v prípade, ak nevyužijete možnosť nahlásenia stavu cez internetovú stránku odpocet.zsvs.sk, bude počas roka 2023 Vaše odberné miesto odčítané zamestnancom ZsVS, a. s., v riadnom odčítacom cykle. Prepočet spotreby k 31. 12. 2022 bude vo faktúre vyčíslený na základe priemernej dennej spotreby. Podkladom bude stav odčítaný zamestnancom ZsVS, a. s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Oznam o realizovaných zmenách cestovných poriadkov PAL od 11.12.2022

Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 11.12.2022

Linka 403 467 Vráble – Veľký Cetín – Vinodol – Černík

 • Spoj 23 s odchodom z AS Vráble o 19.40 h posunutý na 19.50 h
 • Spoj 17 s odchodom z AS Vráble o 14.50 – zrušený
 • Spoj 15 s odchodom z AS Vráble o 14.30 h posunutý na 14.35 h

Linka 403 418 Nitra – Mojzesovo

 • Na spoji 3 zmenené znamienko z pôvodného X32 na X10 (s odchodom Nitra, AS o 6.35: nepremáva od 23.12. do 5.1., od 20.2. do 24.2., od 6.4. do 11.4., od 1.7. do 31.8.,30.10. a 31.10.)
 • Na spoji 1 zmenené znamienko z pôvodného X35 na X38 (s odchodom Nitra, AS o 6.45: premáva 23.12., od 2.1. do 5.1., od 20.2. do 24.2., od 6.4. do 11.4., od 1.7. do 31.8.,30.10. a 31.10.)

https://arriva.sk/nitra/zmena-cestovneho-poriadku-na-primestskej-doprave-od-11-12-2022/

Strana 1 z 4