24 júl, streda, 2024
A- A A+

Vitajte na našej stránke

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti final web

Mimoriadny odpočet v dôsledku zvýšenia ceny vodného a stočného

00011 ZsVS WEBbanner kampan samoodpocet 300x600px 012023Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) rozhodol podľa

  • 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. a), b) a d), § 3, § 8 a § 10 vyhlášky ÚRSO č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve tak, že na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia schválil maximálnu cenu nasledovne:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3

Cena v € s DPH /m3

Účinnosť rozhodnutia

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom

1,2700

1,5240

1. 1. 2023

Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom

0,6985

0,8382

1. 1. 2023

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,4783

1,7740

1. 1. 2023

ZsVS, a. s., v súlade so znením rozhodnutia ÚRSO vykoná fakturáciu dodanej služby odo dňa

1. januára 2023.

Zisťovanie stavu vodomerov sa bude vykonávať:

Samoodpočtom – v termíne od 01. 01. 2023 do 31. 01. 2023 je možné nahlásiť aktuálny stav vodomeru na odbernom mieste cez internetovú stránku odpocet.zsvs.sk. Vo vyúčtovacej faktúre, ktorá bude vystavená v riadnom odpočtovom cykle, bude Vaša spotreba rozdelená k 31. 12. 2022 na základe priemernej dennej spotreby vychádzajúcej z Vami nahláseného stavu meradla. Výhodou je v tomto prípade najobjektívnejšie vyúčtovanie k dátumu platnosti novej ceny.

Priemerom – v prípade, ak nevyužijete možnosť nahlásenia stavu cez internetovú stránku odpocet.zsvs.sk, bude počas roka 2023 Vaše odberné miesto odčítané zamestnancom ZsVS, a. s., v riadnom odčítacom cykle. Prepočet spotreby k 31. 12. 2022 bude vo faktúre vyčíslený na základe priemernej dennej spotreby. Podkladom bude stav odčítaný zamestnancom ZsVS, a. s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.