20 október, streda, 2021
A- A A+

Všeobecne záväzné nariadenia

Dokumenty:

VZN č. 47/2020 o verejných priestranstvách (pdf)

→ VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Cetín (pdf)

→ VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Cetín (pdf)

→ Dodatok č. 1 k VZN č. 45/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Cetín (pdf)

→ VZN o miestnych daniach (pdf)

→ VZN o dani z nehnuteľnosti (pdf)

→ VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (pdf)

→ VZN financovanie ŠJ ŠKD rok 2019 (pdf)

→ VZN č. 39/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Cetín (pdf)

→ VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (pdf)

→ VZN č. 37/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Veľký  Cetín (pdf)

 VZN č. 35/2016 o čistote a poriadku na území obce Veľký Cetín (pdf)

→ VZN financovanie ŠJ, ŠKD  rok 2017 (pdf)

→  VZN 34/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Veľký Cetín (pdf)

→ Dodatok č. k VZN č. 342016 o nakladaní s KO a DSO (pdf)

→ VZN o určovaní súpisných a orientačných čísiel (pdf)

→ VZN financovanie ŠJ, ŠKD  rok 2016 (pdf)

→ VZN miestne dane rok 2016 (pdf)

→ Dodatok č.1/2015 k VZN č.28/2012 (pdf)

Dodatok č.1/2014 k VZN č.28/2012 (pdf)

→ VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.27/2011 (doc)

→ Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2013 č.28/2012 (pdf)

→ VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Cetín č.22/2009 (doc)

→ VZN o verejnom poriadku na území obce č.25/2011 (doc)