24 júl, streda, 2024
A- A A+

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 252/2017

Vo Veľkom Cetíne, dňa 04. 07. 2017

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa 10. 07. 2017 /v pondelok/ o 18:00 hod. v budove  Obecného úradu vo Veľkom Cetíne s týmto navrhovaným programom:

 Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

2./ Prerokovanie  podmienok prevádzkovania materskej školy s vyučujúcim jazykom maďarským v prítomnosti zástupcu nadácie Video Alapítvány

3./ Z á v e r

Ing. František Mészáros

starosta obce