24 júl, streda, 2024
A- A A+

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 215/2017

Vo Veľkom Cetíne, dňa 15. 06. 2017

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa 22. 06. 2017 /vo štvrtok/ o 18:00 hod. v budove  Obecného úradu vo Veľkom Cetíne s týmto navrhovaným programom:

 Program:

    1./   Otvorenie

         a) Schválenie programu rokovania

         b) Voľba návrhovej komisie

         c) Určenie overovateľov zápisnice

         d) Určenie zapisovateľa

  2./    Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

  3/    Interpelácie poslancov

  4./   Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.04.2017 

  5./   Návrh na prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 3/2017 a č. 4/2017

  6./   Rokovania komisií obecného zastupiteľstva 

  7./   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  záverečného účtu obce za rok 2016

  8./   Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2016

  9./   Návrh na schválenie predaja majetku obce v zmysle zverejneného zámeru

10./   Prerokovanie žiadostí

11./   D i s k u s i a

12./   Z á v e r

Ing. František Mészáros

starosta obce