19 október, utorok, 2021
A- A A+

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 554/2016

Vo Veľkom Cetíne, dňa 08. 12. 2016

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa 15. 12. 2016 /vo štvrtok/ o 17:30 hod. v budove  Obecného úradu vo Veľkom Cetíne s týmto navrhovaným programom:

 

Program:

   1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

2./ Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

3./ Interpelácie poslancov

4./ Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.09.2016 a zo dňa 15.11.2016

5./ Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia a závery

6./ Návrh na prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 6/2016 a 7/2016

7./ Návrh na schválenie VZN č. 35/2016 o čistote a poriadku na území obce

8./ Návrh na schválenie VZN č. 36/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Cetín

9./ Návrh na schválenie VZN č. 37/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

10./ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

11./ Kontrola vystavených účtovných dokladov, príjmov, výdavkov a finančných operácií za III. štvrťrok 2016

12./ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce

13./ Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2017, 2018 a 2019, rozpočtu na rok 2016 pre ZŠ- Alapiskola Veľký Cetín a rozpočtu školskej jedálne a školského klubu detí pri ZŠ-Alapiskola Veľký Cetín

14./ Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

15./ Návrh na schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy

16./ D i s k u s i a

17./ Z á v e r

Ing. František Mészáros
starosta obce