18 júl, štvrtok, 2024
A- A A+

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis. zn. : 165/2023

Vo Veľkom Cetíne, dňa 03. 10. 2023

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

5. zasadnutie Obecného

zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa

10. 10. 2023 /v utorok/ o 18.30 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkom Cetíne.

s  týmto navrhovaným programom

 

Program:

1./   Otvorenie

         a) Schválenie programu rokovania

         b) Voľba návrhovej komisie

         c) Určenie overovateľov zápisnice

         d) Určenie zapisovateľa

  2./   Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

  3./   Interpelácie poslancov

  4./   Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa  24. 08. 2023

  5./   Návrh  rozpočtového opatrenia č. 7/2023 a č. 8/2023

  6./   Voľba hlavného kontrolóra obce Veľký Cetín               

  7./   Návrh na schválenie zabezpečenia  finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Modernizáciou ZŠ Veľký Cetín k zlepšeniu rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl, kód výzvy PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR“

  8./   Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k VZN obce Veľký Cetín č. 53/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Cetín

  9./   Návrh na schválenie predaja majetku obce v zmysle zverejneného zámeru   

 10./  Rôzne

 11./  Diskusia

 12./  Z á v e r

 

Roman Kiác

starosta obce