18 júl, štvrtok, 2024
A- A A+

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis. zn. : 146/2023

Vo Veľkom Cetíne, dňa 18. 08. 2023

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

4. zasadnutie Obecného

zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa

24. 08. 2023 /vo štvrtok/ o 19.00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkom Cetíne.

s  týmto navrhovaným programom

 

Program:

1./ Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2./ Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ
3./ Interpelácie poslancov
4./ Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 07. 06. 2023
5./ Návrh na prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 5/2023 a č. 6/2023
6./ Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
7./ Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k VZN obce Veľký Cetín č. 43/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8./ Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k VZN obce Veľký Cetín č. 53/2022 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole, v školských výchovno-
vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Veľký Cetín
9./ Návrh na schválenie predaja a prenájmu majetku obce v zmysle zverejneného
zámeru
10./ Prerokovanie žiadostí a podaní
11./ Rôzne
12./ Diskusia
13./ Z á v e r

 

Roman Kiác

starosta obce