27 september, utorok, 2022
A- A A+

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis. zn. : 87/2022

Vo Veľkom Cetíne, dňa 08. 07. 2022

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

4. zasadnutie Obecného

zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa

11. 07. 2022 /v pondelok/ o 19.30 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkom Cetíne

s  týmto navrhovaným programom

Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

   2./   Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

  3./    Prerokovanie návrhu na zámer na predaj a kúpu pozemku

  4./    Z á v e r

Ing. František Mészáros

starosta obce