27 september, utorok, 2022
A- A A+

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis. zn. : 71/2022

Vo Veľkom Cetíne, dňa 17. 06. 2022

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3. zasadnutie Obecného

zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa

23. 06. 2022 /vo štvrtok/ o 20.00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkom Cetíne

s  týmto navrhovaným programom

Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

  2./    Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

  3./    Interpelácie poslancov

  4./    Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 08.02.2022 a zo dňa 17.03.2022

  5./    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022

  6./    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  záverečného účtu obce za rok 2021

  7./   Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2021

  8./   Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na celé funkčné obdobie a počet poslancov na celé volebné obdobie 2022 -2026

  9./   Návrh na schválenie VZN č. 51/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole, v školských zariadeniach a v ŠJ

 10./   Rozšírenie spoločného obecného (stavebného ) úradu

 11./   Prerokovanie žiadostí

 12./   Rôzne

 13./   D i s k u s i a

 14./   Z á v e r

 

 

Ing. František Mészáros

starosta obce