27 september, utorok, 2022
A- A A+

Vyhlásnie volieb do orgánov samosmosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2022     Vyhlásené: 10. 6. 2022    Časová verzia predpisu účinná od: 10. 6.2022


Obsah dokumentu je právne záväzný.
209
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADYS LOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 2022
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcía o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávnych krajov


Podľa čl. 89ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m


voľby do orgánov samosprávy obcía voľby do orgánov samosprávnych krajov a

u r č u j e m
1. rovnaký deň ich konania podľa § 195 a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na sobotu 29.októbra 2022,
2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022,
3. lehotu na určenie volebných obvodov prevoľby poslanco v zastupiteľstiev samosprávnych krajov, počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 20. júla 2022,
4. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností podľa § 195a ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 10. augusta2022,
5. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií a volebných komisií samosprávnych krajov do 30. augusta 2022 a lehotu naich prvé zasadanie do 7. septembra 2022,
6. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, okrskových volebných komisií podľa § 195b zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 22. septembra 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.


Boris Kollár v.r.