27 september, utorok, 2022
A- A A+

Informácia pre verejnosť - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

Obec Veľký Cetín v zmysle §14 ods. 5) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako dotknutá obec oznamuje verejnosti, že bolo doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu:

 „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“

Do záverečného stanoviska  môžete nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na Obecnom úrade vo Veľkom Cetíne, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín, počas úradných hodín.

Zverejnené dňa: 27.05.2022