17 apríl, sobota, 2021
A- A A+

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 72/2021

Vo Veľkom Cetíne, dňa 06. 04. 2021

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ a v zmysle § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa 09. 04. 2021 /v piatok/ o 19:30 hod.  s týmto navrhovaným programom:

 Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

2./ Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

3./ Interpelácie poslancov

4./ Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.01.2021 a zo dňa 24.02.2021

5./ Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2021 a č. 4/2021

6./ Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce

7./ Prerokovanie žiadostí  

8./ Diskusia

9./ Z á v e r

 

 

 

Ing. František Mészáros

starosta obce