17 apríl, sobota, 2021
A- A A+

Informácia pre verejnosť

Oznamujeme verejnosti, že obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 Nitra, doručil podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente:

 „Program hospodárskeho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo urobiť z nej kópie na obecnom úrade vo Veľkom Cetíne v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.