17 apríl, sobota, 2021
A- A A+

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 10/2021

Vo Veľkom Cetíne, dňa 21. 01. 2021

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/. a § 30f/ ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v  o  l á v  a  m

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa

25. 01. 2021 /v pondelok/ o 18.00 hod.

s  týmto navrhovaným programom

Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

2./ Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

3./ Interpelácie poslancov

4./ Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2020 a zo dňa 22.12.2020

5./ Rokovania finančnej komisie obecného zastupiteľstva

6./ Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 45/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Cetín

7./ Návrh na schválenie spolufinancovania k dotácii na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí vo výške 20% a procesu obstarávania

8./ Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2021

9./ Diskusia

10./ Z á v e r

 

 

Ing. František Mészáros

starosta obce