17 apríl, sobota, 2021
A- A A+

Vyhláška RÚVZ v Nitre

VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), e), j), y) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:

§ 1

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c), e) a y) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje všetkým prevádzkovateľom zariadení dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
b) pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2, v prevádzke v jednom okamihu sa môže nachádzať najviac 1 zákazník (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby),
c) zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní tak, aby sa minimalizoval počet zákazníkov čakajúcich pred pokladňami,
d) v prípade samoobslužných pokladní zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch, vrátane bočných odstupov minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
e) v interiéroch prevádzky zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti).

 

§ 2

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z. sa prevádzkovateľom zariadení pre deti a mládež nariaďuje zákaz prevádzky zariadení pre deti a mládež, ktoré poskytujú výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o deti do 7 rokov veku (dojčenského, batolivého a predškolského veku), a ktorými sú podľa § 24 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.:
a) zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie,
b) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
c) prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, ak nie sú zariadeniami podľa písmena b),
d) prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže,
e) zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie sú zariadeniami podľa písmen a) až d), zariadením sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(2) Podľa 48 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zákaz prevádzky nevzťahuje na zariadenia pre deti a mládež podľa § 24 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z., ktoré budú poskytovať výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o deti do 7 rokov veku (dojčenského, batolivého a predškolského veku) zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

§ 3

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým zamestnávateľom nariaďuje, aby všetkým zamestnancom, u ktorých to povaha a charakter práce umožňuje, nariadili výkon práce formou home office.

Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 5. januára 2021.

MUDr., Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA, v. r.
regionálna hygienička