17 apríl, sobota, 2021
A- A A+

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 254/2020 Vo Veľkom Cetíne, dňa 18. 12. 2020

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/. a § 30f/ ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v  o  l á v  a  m

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa

22. 12. 2020 /v utorok/ o 19.00 hod.

s  týmto navrhovaným programom

Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

2./ Návrh na schválenie názvu ulice

3./ Diskusia

4./ Z á v e r

 

Ing. František Mészáros

starosta obce