13 august, štvrtok, 2020
A- A A+

Informácia pre verejnosť

Obec Veľký Cetín v zmysle §14 ods. 5/ zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako dotknutá obec oznamuje verejnosti, že dňa 21.01.2020 bolo k nám doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“.  

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade vo Veľkom Cetíne.

Dokuement: záverečné stanovisko (pdf)