13 júl, pondelok, 2020
A- A A+

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 239/2019

Vo Veľkom Cetíne, dňa 20. 09. 2019

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ a v zmysle § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa 23. 09. 2019 /v pondelok/ o 18:00 hod. v budove  Obecného úradu vo Veľkom Cetíne s týmto navrhovaným programom:

 Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

2./ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu

3./ Z á v e r

 

 

Ing. František Mészáros

starosta obce