26 január, nedeľa, 2020
A- A A+

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 229/2019

Vo Veľkom Cetíne, dňa 05. 09. 2019

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ a v zmysle § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa 10. 09. 2019 /v utorok/ o 19:00 hod. v budove  Obecného úradu vo Veľkom Cetíne s týmto navrhovaným programom:

 Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

2./ Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

3./ Interpelácie poslancov

4./ Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.06.2019 a 16.07.2019

5./ Návrh na prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 5/2019 a č. 6/2019

6./ Návrh na schválenie spolufinancovania projektov

7./ Návrh na schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 41/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Cetín

8./ Prerokovanie žiadostí

9./ Di s k u s i a

10./ Z áver

 

Ing. František Mészáros

starosta obce