10 júl, piatok, 2020
A- A A+

Informácia pre verejnosť - Územný plán obce Veľký Kýr

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Veľký Kýr – zmeny a doplnky č. 1/2018“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Nové Zámky

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Podzámska 25

940 01 Nové Zámky

Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www. enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-velky-kyr-zmeny-doplnky-c-1-2018

Územný plán obce Veľký Kýr – zmeny a doplnky č. 1/2018 je k nahliadnutiu od 27.06.2019 do 29.07.2019 v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. na Obecnom úrade vo Veľkom Kýre a na webovej stránke obce Veľký Kýr.

Zverejnené dňa: 10.07.2019