26 január, nedeľa, 2020
A- A A+

Informácia pre verejnosť - Územný plán Obce Golianovo – zmeny a doplnky č. 3

Informácia pre verejnosť

Oznamujeme verejnosti, že Obec Golianovo predložil oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán Obce Golianovo – zmeny a doplnky č. 3“. Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán Obce Golianovo – zmeny a doplnky č. 3“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

www. enviroportal.sk v časti EIA/SEA

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán Obce Golianovo – zmeny a doplnky č. 3“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v kan. č. 127 (II. poschodie) v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Zverejnené dňa: 24.04.2019