13 júl, pondelok, 2020
A- A A+

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 77/2019

Vo Veľkom Cetíne, dňa 29. 03. 2019

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ a v zmysle § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa 05. 04. 2019 /v piatok/ o 19:00 hod. v budove  Obecného úradu vo Veľkom Cetíne s týmto navrhovaným programom:

 Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

2./ Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

3./ Interpelácie poslancov

4./ Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 07. 12. 2018

5/ Návrh na prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 8/2018, 9/2018 a 1//2019

6./ Návrh na delegovanie poslanca do Rady školy pri Základnej škole – Alapiskola Veľký Cetín

7./ Návrh na prerokovanie úpravy rozpočtu na výdavky stravy pre žiakov Základnej školy a Materskej školy

8./ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu na rozšírenie kamerového systém vo výške 20%

9./ Návrh na schválenie spracovania zmien a doplnkov k Územnému plánu obce Veľký Cetín

10./ Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly

11./ Návrh na kúpu pozemku pod ČOV od SVP

12./ Ž i a d o s t i

13./ R ô z n e

14./ D i s k u s i a

15./ Z á v e r

Ing. František Mészáros

starosta obce