24 február, nedeľa, 2019
A- A A+

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 131/2018

Vo Veľkom Cetíne, dňa 27. 04. 2018

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ a v zmysle § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa 03. 05. 2018 /vo štvrtok/ o 19:00 hod. v budove  Obecného úradu vo Veľkom Cetíne s týmto navrhovaným programom:

 Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

2./ Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

3./ Interpelácie poslancov

4./ Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2017 a 08.02.2018

5./ Návrh na prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 1/2018 a 2/2018

6./ Prerokovanie žiadosti od Nadácie VIDEO Alapítvány, Kapucínska 7, Bratislava

7./ Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 38/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Cetín

8./ Návrh na schválenie spolufinancovania dotácie z Environmentálneho fondu

9./ Návrh na schválenie vyhlásenia Obchodno-verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov bývalého TWINS baru

10./ Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018

11./ Prerokovanie žiadostí

12./ D i s k u s i a

13./ Z á v e r

Ing. František Mészáros

starosta obce