19 január, sobota, 2019
A- A A+

Zámer navrhovanej činnosti: Veľký Cetín – rieka Nitra, dotesnenie ĽOH

Na Obec Veľký Cetín bol doručený zámer navrhovanej činnosti:

„Malý Cetín – rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 44,570 – 46,510“

Do zámeru je možné nahliadnuť do 20.02.2018 na Obecnom úrade vo Veľkom Cetíne,    Nová 700/2, v dňoch: pondelok, utorok od 8.00 hod. do 16.00 hod, streda od 8.00 hod.      do 17.00 hod, piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/maly-cetin-rieka-nitra-dotesnenie-loh-v-rkm-44-570-46-510

Verejnosť môže svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 21 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Pripomienky sa podávajú na tunajšiu obec so sídlom Obecný úrad, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín.