22 február, sobota, 2020
A- A A+

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 328/2016

Vo Veľkom Cetíne, dňa 06. 06. 2016

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa 15.06.2016 /v stredu/ o 18:00 hod. v budove  Obecného úradu vo Veľkom Cetíne s týmto navrhovaným programom:

 

Program:

1./ Otvorenie
  a) Schválenie programu rokovania
  b) Voľba návrhovej komisie
  c) Určenie overovateľov zápisnice
  d) Určenie zapisovateľa
2./ Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ
3/ Interpelácie poslancov
4./ Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.03.2016
5./ Návrh na prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 2/2016 a č. 3/2016
6./ Rokovania komisií obecného zastupiteľstva
7./ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 34/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Veľký Cetín
8./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016
9./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015
10./ Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2015
11./ Prerokovanie zriadenia spoločného stavebného úradu
12./ Prerokovanie žiadostí
13./ D i s k u s i a
14./ Z á v e r

Ing. František Mészáros
starosta obce