12 november, utorok, 2019
A- A A+

Rozhodnutie 006 SÚ – 02 ZSP/OVC 20/2019

OBEC V E Ľ K Ý C E T Í N

Obecný úrad, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Číslo: 006 SÚ – 02 ZSP/OVC 20/2019                                                  Vo Veľkom Cetíne dňa 27.02.2019

Jozef Borbély

Nitrianska 383

951 05 Veľký Cetín

Vec: Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením

R O Z H O D N U T I E

- verejná vyhláška –

Obec Veľký Cetín, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokovala žiadosť zo dňa 24.01.2019, doručenú stavebníkom Jozefom Borbélyom, bytom Nitrianska 383, 951 05 Veľký Cetín (ďalej len „stavebník“), na vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením „Prístavba a nadstavba rodinného domu“,na pozemku parcelné číslo 4952/5, 4952/27 katastrálne územie Veľký Cetín,v uskutočnenom konaní so známymi účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 62   stavebného zákona a  v y d á v a

r o z h o d n u t i e ,

ktorým podľa § 68 stavebného zákona

povoľuje   zmenu   stavby   pred   dokončením

stavby :

„Prístavba a nadstavba rodinného domu“

v rozsahu zmeny stavby :

SO 01 – Prístavba a nadstavba rodinného domu:

-           parcelné číslo 4952/5, 4952/27; katastrálne územie Veľký Cetín;

-           navrhovaná zmena stavby spočíva v zmene pôdorysu stavby a dispozičného riešenia;

-           pôvodná prístavba a nadstavba rodinného domu mala podľa vydaného stavebného povolenia č. 023 SÚ-02 SP/OVC 73/2017 tvar L a pôdorys o rozmeroch 17,350 m x 7,300 m;

-           podľa nového návrhu pôdorys prístavby a nadstavby bude rozšírený z dlhšej strany o 630 mm a z kratšej strany o 120 mm a tvar L sa zmení na obdĺžnik o rozmeroch 17 980 x 7 300 mm, tj. zmení sa zastavaná plocha z 67,2 m2 na 84,6 m2 – zväčšenie o 17,2 m2;

-           nové dobudované priestory budú obsahovať na prízemí otvorenú krytú terasu, nad ktorou bude na podlaží realizovaná izba;

-           zmení sa krytina – z uvažovanej oceľovej krytiny na škridlovú;

-           zmení sa vzhľad krovu – namiesto tvaru sedlovej strechy bude polovalba;

-           strop nad prízemím z uvažovaného keramického stropného systému sa zmení na monolitickú železobetónovú dosku a strop nad 2. NP bude tvoriť podhľad krovu;

-           dôjde k posunutiu nenosných deliacich priečok;

-           zmení sa systém ústredného kúrenia – namiesto radiátorov bude realizované podlahové kúrenie;

stavebník má k         :   parc.č. 4952/5, 4952/27 - vlastnícke právo na základe LV č. 2686;

katastrálne územie   :   Veľký Cetín;

účel stavby               :   pozemná stavba – bytová budova – rodinný dom;

charakter stavby       : stavba trvalá;

stavebníka                :  Jozef Borbély, bytom Nitrianska 383, 951 05 Veľký Cetín­­­­­­­­­­­­­­­­­­­;

  

Stavba rodinného domu bola povolená Obcou Veľký Cetín stavebným povolením č. 023 SÚ-02 SP/OVC 73/2017, zo dňa 23.03.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.04.2017.

Pre uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením sa stanovujú tieto záväzné podmienky :

 1. 1.Zmena stavby pred dokončením bude zrealizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní o zmene stavby, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť prevedené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 2. 2.Toto povolenie stráca platnosť, ak zmena nebude začatá do platnosti pôvodného stavebného povolenia.
 3. 3.S uskutočňovaním zmeny stavby nemožno začať skôr, kým toto povolenie nenadobudne právoplatnosť ( § 52 zák. č.71/1967 Zb.). Stavebníci sú povinní vyžiadať si od stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti povolenia zmeny stavby.
 4. 4.Podmienky stavebného povolenia č. 023 SÚ-02 SP/OVC 73/2017, zo dňa 23.03.2017, ktoré vydala Obec Veľký Cetín zostávajú naďalej v platnosti.
 5. 5.Zmena stavby bude realizovaná svojpomocne, dozor na stavbe bude vykonávať Jozef Holka, 952 01 Žitavce č. 32.
 6. 6.Nakoľko stavba je na hranici pozemku, stavebník je povinný do kolaudácie namontovať na strechu snehové zábrany, aby nevznikli škody na majetku suseda aj kvôli predchádzaniu úrazov.
 7. 7.Navrhnuté okná zo strany suseda na 1. NP a 2. NP musia byť nepriehľadné. Stavebník zabezpečí nepriehľadnosť pomocou špeciálnych fólií na sklo alebo matným nepriehľadným sklom v okenných konštrukciách.
 8. 8.Pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§ 19, ods.1 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch). Pri konaní o uvedení investície do užívania požadujeme dokladovať spôsob nakladania s odpadmi, ktoré jej realizáciou vznikli;
 9. 9.Pri realizácii stavby a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva;
 10. 10.Pri výstavbe je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie "nebezpečný" (napr. obaly z farieb, tmelov,...) s komunálnym odpadom (riešiť pristavením vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavby objektu) ;
 11. 11.Zachytené dažďové vody odvádzať na vlastnom pozemku tak, aby neovplyvňovali susedné nehnuteľnosti;

P o d m i e n k y   dotknutých orgánov :

Dotknuté orgány ku konaniu nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

R o z h o d n u t i e   o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli v uskutočnenom konaní žiadne námietky ani pripomienky.

O d ô v o d n e n i e

Na Obec Veľký Cetín, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1 stavebného zákona, bola dňa 24.01.2019 doručená stavebníkom Jozefom Borbélyom,bytom Nitrianska 383, 951 05 Veľký Cetín žiadosť na vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením „Prístavba a nadstavba rodinného domu“,na pozemku parcelné číslo 4952/5, 4952/27 katastrálne územie Veľký Cetín.

Stavebný úrad oznámením č. 006 SÚ-01 ZSP/OVC 20/2019, zo dňa 30.01.2019 oznámil začatie stavebného konania o zmene stavby pred dokončením pre stavbu s veľkým počtom účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom obvyklou formou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Veľký Cetín a na internetovej stránke Obce Veľký Cetín www.velkycetin.sk dňa 01.02.2019 a zvesené dňa 18.02.2019.

Pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stavebný úrad súčasne v súlade s § 61 ods.3 stavebného zákona určil, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Dotknuté orgány boli v súlade s § 61 ods.6 stavebného zákona upozornené, že svoje stanoviská k zmene stavby pred dokončením oznámia v rovnakej lehote.

Dotknuté orgány boli ďalej poučené, že ak na posúdenie potrebujú dlhší čas, predĺži stavebný úrad na ich žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán v  určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Zároveň ich stavebný úrad poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby v zmysle § 68 ods.2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením zmeny stavby pred dokončením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V stanovenej lehote neboli vznesené námietky účastníkov konania ani dotknutých orgánov.

Dokumentácia zmeny stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Stavba svojim umiestnením, vzhľadom, usporiadaním a účelom nezhorší obytné a životné prostredie nad mieru prípustnú zákonom. Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom obce.

K žiadosti o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením stavebník predložil nasledovné doklady:

-          doklad o zaplatení správneho poplatku, zo dňa 24.01.2019;

-          list vlastníctva č. 2686;

-          kópia stavebného povolenia č. SP o 348/2014-003-Po, zo dňa 19.09.2014 (PP 18.12.2014);

-          vyhlásenie o vykonaní stavebného dozoru Jozef Holka, bytom 952 01 Žitavce 32;

-          projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, vypracovala Helena Sárazová – PROJEKTA, 951 88 Lúčnica nad Žitavou 348;

P o u č e n i e

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015).                           

                                          

                                                                                     Ing. František Mészáros

                                                                                                            starosta obce

                                                

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania, pre zvlášť veľký rozsah stavby a veľký počet účastníkov konania :

 1. Obec Veľký Cetín - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní

..........................................................................                       .................................................................................

                       vyvesené dňa                                                                            zvesené dňa

       2.   Internet – stránka Obec Veľký Cetín www.velkycetin.sk

..........................................................................                       .................................................................................

zverejnené dňa                                                                           zvesené dňa

Doručí sa dotknutým orgánom :

 1. OÚ Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Doručí sa účastníkom konania:

 1. Obec Veľký Cetín - starosta obce

Na vedomie:

 1. Jozef Borbély, Nitrianska 383, 951 05 Veľký Cetín
 2. PROJEKTA, Helena Sárazová, 951 88 Lúčnica nad Žitavou č. 348
 3. Jozef Holka, 952 01 Žitavce č. 32