18 jún, utorok, 2019
A- A A+

Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čechynce

Na Obec Veľký Cetín bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:

„Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čechynce“

Do oznámenia je možné nahliadnuť do 14.09.2018 na Obecnom úrade vo Veľkom Cetíne,    Nová 700/2, v dňoch:  pondelok, utorok  od 8.00 hod. do 16.00 hod, streda od 8.00 hod.       do 17.00 hod,  piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zverejnené na internetovej stránke:

http://sea.enviroportal.sk

Verejnosť môže svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa zverejnenia  tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.  Pripomienky  sa podávajú na tunajšiu obec so sídlom Obecný úrad, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín.

Zverejnené dňa: 31.08.2018