25 apríl, štvrtok, 2019
A- A A+

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 42/2018

Vo Veľkom Cetíne, dňa 06. 02. 2018

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ a v zmysle § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa 08. 02. 2018 /vo štvrtok/ o 18:00 hod. v budove  Obecného úradu vo Veľkom Cetíne s týmto navrhovaným programom:

 Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

2./ Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2017

3./ Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017

4./ Návrh na schválenie vyhlásenia Obchodno-verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov bývalého TWINS baru

5./ Návrh na prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 9/2017 a č. 10/2017

6./ Prerokovanie žiadosti od Nadácie VIDEO Alapítvány, Kapucínska 7, Bratislava

7./ Prerokovanie žiadostí

8./ Diskusia

9./ Z á v e r

Ing. František Mészáros

starosta obce