19 január, sobota, 2019
A- A A+

Zámer navrhovanej činnosti: Veľký Cetín – rieka Nitra, dotesnenie POH

Na Obec Veľký Cetín bol doručený zámer navrhovanej činnosti:  

  • „Veľký Cetín – rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 42,330 – 44, 33“

Informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke: 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/velky-cetin-rieka-nitra-dotesnenie-poh-v-rkm-42-330-44-330

  • „Veľký Cetín – rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 42,630 – 44, 570“

Informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/velky-cetin-rieka-nitra-dotesnenie-loh-v-rkm-42-630-44-570

Do zámeru  je možné nahliadnuť do 08.02.2018 na Obecnom úrade vo Veľkom Cetíne,    Nová 700/2, v dňoch:  pondelok, utorok  od 8.00 hod. do 16.00 hod, streda od 8.00 hod.       do 17.00 hod,  piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Verejnosť môže svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 21 dní odo dňa zverejnenia  tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.  Pripomienky  sa podávajú na tunajšiu obec so sídlom Obecný úrad, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín.