19 január, sobota, 2019
A- A A+

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 429/2017

Vo Veľkom Cetíne, dňa 08. 12. 2017

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa 13. 12. 2017 /v stredu/ o 18:30 hod. v budove  Obecného úradu vo Veľkom Cetíne s týmto navrhovaným programom:

 Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

2./ Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

3./ Interpelácie poslancov

4./ Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.09.2017 a zo dňa 02.10.2017

5./ Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia a závery

6./ Návrh na prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 7/2017 a  8/2017

7./ Návrh na schválenie VZN č. 39/2017 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Cetín

8./ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

9./ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce

10./ Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2018, 2019 a 2020, rozpočtu na rok 2018 pre ZŠ- Alapiskola Veľký Cetín a rozpočtu školskej jedálne a školského klubu detí pri ZŠ-Alapiskola Veľký Cetín

11./ Návrh na schválenie VZN č. 39/2017 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Cetín

12./ Návrh na schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy

13./ R ô z n e

14./ D i s k u s i a

15./ Z á v e r

Ing. František Mészáros

starosta obce