16 október, utorok, 2018
A- A A+

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 346/2017

Vo Veľkom Cetíne, dňa 29. 09. 2017

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa 02. 10. 2017 /v pondelok/ o 18:00 hod. v budove  Obecného úradu vo Veľkom Cetíne s týmto navrhovaným programom:

 Program:

   1./   Otvorenie

         a) Schválenie programu rokovania

         b) Voľba návrhovej komisie

         c) Určenie overovateľov zápisnice

         d) Určenie zapisovateľa

  2./   Schválenie odpredaja obecného pozemku číslo parcely 462/18 o výmere 505m2 vypracovaného podľa Geometrického plánu č. 162/2017 geodetom GEOPLAN Lydik 30.08.2017 hodného osobitného zreteľa.

3./ Z á v e r

Ing. František Mészáros

starosta obce