24 máj, štvrtok, 2018
A- A A+

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Obec Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Vo Veľkom Cetíne, dňa 31. 05. 2017

P O Z V Á N K A

na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  Veľký  Cetín, ktoré sa uskutoční dňa

01. 06. 2017  /vo štvrtok/ o 19.00   hod.  v budove  Obecného úradu vo Veľkom Cetíne

 Program:

   1./   Otvorenie

         a) Schválenie programu rokovania

         b) Voľba návrhovej komisie

         c) Určenie overovateľov zápisnice

         d) Určenie zapisovateľa

2./ Rokovanie vo veci Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským

3./ Diskusia

4./ Z á v e r