Koronavírus

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 111
z 11. marca 2020
k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením
verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným
korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

Číslo materiálu: 5753/2020
Predkladateľ: predseda vlády a ministerka vnútra
Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky;
B. vyhlasuje
B.1. podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu
pre územie Slovenskej republiky;
C. ukladá
členom vlády predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy
C.1. prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1. a minimalizovanie škôd

priebežne
C.2. prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu uvedenú v bode B.1. v čo najkratšom čase

priebežne

ministerke vnútra
C.3. zabezpečiť vyhlásenie mimoriadnej situácie informačným systémom civilnej ochrany a prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov
bezodkladne
C.4. prijať opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1.
bezodkladne
D. splnomocňuje
predsedu vlády a ako alternáta ministerku vnútra a predsedníčku Ústredného krízového štábu
D.1. na riadenie záchranných prác, na vydávanie príkazov na záchranné práce a vykonávanie opatrení na riešenie krízových situácií.

Vykonajú: členovia vlády
predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Z  dôvodu poznatkov iných krajín a  vývoja epidémie v  rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a  možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, u  ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a  úmrtnosť, je nevyhnutné pristúpiť na začiatku výskytu tohto ochorenia na území Slovenskej republiky ku takým opatreniam, aby sa mohlo, čo najviac ľudí vyhnúť styku s  chorými ľuďmi. Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu s  účinnosťou od 10.3.2020 zakázal organizovať a  usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy po dobu 14 kalendárnych dní. Opatrenie na predchádzanie vzniku a  šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v  súvislosti s  nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).