Koronavírus

Opatrenie ÚVZ SR platné od 9.9.2020 a Rozhodnutie RÚVZ v Nitre platné od 12.9.2020

Dokumenty:

Opatrenie ÚVZ SR platné od 9.9.2020

Rozhodnutie RÚVZ v Nitre platné od 12.9.2020

Rozhodnutie je záväzné pre všetky obce a  mestá okresu Nitra a  je vypracované v súlade s  bodom C) opatrenia  ÚVZ SR  - OLP/7092/2020 zo dňa 9.9.2020.

Link na UVZ SR : Epidemiologickú situáciu monitorujeme, dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky)

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4370:uvz-sr-epidemiologicku-situaciu-monitorujeme-dodriavajte-zasadu-ror-ruko-odstup-ruky&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

A) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
4. predajní novín a tlačovín,